HALI SEKTÖRÜ İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR PAZAR: AMERİKA

Küresel ekonomik şartlar, son dönemde iyileşme emareleri göstermektedir. ABD ekonomisi de gittikçe daha iyi bir seviyeye gelmektedir. Euro Bölgesi’ndeki kriz yayılmadığı ve küresel ekonomi istikrarını koruduğu, Türkiye de siyasal ve ekonomik krizler yaşamadığı sürece ABD, Türk halı ihracatçıları için önemli bir pazar olma özelliğini koruyabilecektir.

green-economy1

GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri, bugün itibariyle, dünyanın en büyük ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve diplomatik gücü konumundadır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’nın ardından eline geçirdiği dünya liderliği pozisyonunu uzun yıllardır devam ettirmektedir. Her ne kadar, 1980’lerin sonuna kadar Sovyetler Birliği’yle hemen her alanda rekabet halinde olsa da Soğuk Savaş’ın bitişiyle dünya üzerinde rakipsiz kalmış ve uluslararası sistem tek kutuplu hale gelmiştir. Son yıllarda başta Çin olmak üzere Rusya, Hindistan ve Avrupa Birliği, ABD ile rekabet etmeye çalışmakta ancak ABD dünya üzerindeki tartışmasız liderliğini sürdürmektedir.

2013 yılı itibariyle ABD gerek metaların üretiminde gerekse bunların ihracatında ve ithalatında pek çok alanda ilk sırada gelmektedir. Bir yandan politik ve askeri manevralarla diğer yandan ABD merkezli devasa şirketler vasıtasıyla dünya ekonomisini yönlendirmekte ve zirvedeki konumunu korumaya çalışmaktadır. Başta Çin ve Rusya olmak üzere diğer büyük ekonomiler ABD’nin tahtına göz dikmiş olsalar da ABD’nin daha uzun süre dünya ekonomisine ve ticaretine yön vereceği aşikârdır.

Bu çalışmada ABD’nin dünya halı ticaretindeki yeri değerlendirilecek, bu yapılırken ABD ekonomisine, son küresel gelişmelere ve Türkiye’nin ABD ile olan halı ticaretine değinilecektir.

DÜNYA PİYASALARINA GENEL BİR BAKIŞ

america-globeGlobal ekonomik sistemde tüm ülkeler ekonomik açıdan birbirlerine bağımlıdır. Bu sebeple bir ülkedeki kriz veya olumlu iktisadi gelişme, diğer ülkeleri de etkilemektedir. Özellikle büyük ekonomilerdeki resesyonlar, büyüme hızlarındaki düşme, enflasyon artışı, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler, dünyanın geri kalanını da doğrudan etkilemektedir.

2008/2009 döneminde yaşanan kriz, o yıllarda dünya ekonomisinde duraklamaya neden olmuş, bu da üretim ve ticaret faaliyetlerine zarar vermiştir. Hemen her sektör bu kriz halinden etkilenmiş ve halıcılık faaliyetleri de diğer ticari faaliyetler gibi sekteye uğramıştır. 2009’un ikinci yarısından sonra düzelme emareleri görülmeye başlanmış ve küresel kriz büyük oranda atlatılmıştır.

2012/2013 döneminde ise Euro Bölgesi’ndeki kriz etkili olmuş ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok bölgesine olumsuz etkide bulunmuştur. Öte yandan Euro Bölgesi’nde yaşanan borç krizi, 2008/2009 yıllarındaki duraklama kadar büyük zarara yol açmamış ve dünya ekonomisi göreceli olarak sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmiştir. Her ne kadar ABD’de Obama hükümetinin gerçekleştirdiği yeni ekonomik düzenlemelerin küresel boyutta olumsuz etkileri olabileceğinden endişe edilse ve Euro Bölgesi’ndeki krizin hala tam olarak giderilememiş olması ekonomi çevrelerini rahatsız etse de şu an için dünyayı derin bir krize sürükleyecek etmenlerin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Bugün itibariyle küresel ekonomide göreceli bir istikrar ve düzen hâkimdir.

Ayrıca dünya ekonomileri genel anlamda büyüme trendine girmiştir. Örneğin 2012 yılında dünya çapında %3,2’lik bir büyüme yaşanmıştır. Bu oranın 2013’te %3,5, 2014’te ise %4,1 olması beklenmektedir.

IMF raporlarına göre 2013’te Euro Bölgesi’ndeki büyüme %-0,2, Rusya’daki büyüme %3,7, Hindistan’daki büyüme %5,9, Çin’deki büyüme ise %8,2 olacaktır.

OECD ise Euro Bölgesi’ndeki büyümeyi %-0,1 olarak hesaplarken Rusya’daki büyümenin %3,8, Hindistan’daki büyümenin %5,9, Çin’deki büyümenin ise %8,5 olacağını tahmin etmektedir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EKONOMİSİ

ABD ekonomisi 2008/2009 kriz dönemine göre daha iyi durumdadır. Ekonominin 2013 yılında %2 büyümesi beklenmektedir. Ocak-Mart 2013 döneminde, önceki yılın aynı dönemine nazaran %2,5 oranında büyüme sağlanmıştır. Ülke çapında işsizlik yavaş yavaş azalmakta, halkın alım gücü yükselmekte ve tüketim artmaktadır. Mart 2013’te işsizlik %7,7’den %7,6’ya gerilemiştir. Tüketim artış oranı %1,8’den %3,2’ye yükselmiştir. Amerika Merkez Bankası’na göre (FED) enflasyon son bir yıldır %1,4-%2,2 dolaylarında seyretmektedir. Otoritelere göre hem iç talepte hem de dış talepte ılımlı bir büyüme yaşanmaktadır. Aspen Enstitüsü’nün hesaplarına göreyse önümüzdeki dönemde istihdam artacak, ekonomik büyüme devam edecek, refah düzeyi ve halkın alım gücü artacak ve dış ticaret bilançosu dengeli olacaktır. Aspen Enstitüsü oldukça iyimser bir tahminle 2024 yılında ABD’nin dış ticaret açığı vermeyeceğini tahmin etmektedir. IMF de 2009’dan bu yana bütçe açığının azaltıldığını söylemekte ancak iyileşmenin hala kırılgan seviyede olduğunu ifade etmektedir.

Bu arada tüm uluslararası kuruluşlar ABD ekonomisinin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği konusunda hemfikirdir. 2013 yılı için IMF %2, OECD %2, Dünya Bankası %2,4, Birleşmiş Milletler ise %2,1 büyüme beklemektedir. 2014 yılı için IMF %3, OECD %2,8, Dünya Bankası %2,8, Birleşmiş Milletler ise %2,3 büyüme tahmininde bulunmaktadır.

ABD toplam ithalat ve ihracatta da son derece yüksek rakamlar yakalamıştır. Örneğin 2002 tarihinde dünya çapında 1 trilyon 161 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Bu rakam 2008’de 2 trilyon 103 milyar dolara kadar çıkmıştır. Ancak küresel kriz nedeniyle 2009 yılında ithalat 1 trilyon 559 milyar dolara düşmüş, 2010’da ise yükselerek 1 trilyon 913 milyar dolara ulaşmıştır. 2011’de 2 trilyon 207 milyar dolar olan ithalat miktarı 2012’de 2 trilyon 275 milyar dolara çıkmıştır.

İhracat da ithalat ile aynı yolu izlemiştir. 2002 yılında 693 milyar dolar olan ihracat 2008’de 1 trilyon 287 milyar dolar olmuş ancak küresel kriz nedeniyle 2009’da 1 trilyon 56 milyar dolara düşmüştür. 2010’da 1 trilyon 278 milyar dolara yükselen ihracat 2011’de 1 trilyon 480 milyar dolar, 2012’de ise 1 trilyon 546 milyar dolar olmuştur.

Görüldüğü gibi ithalat daima ihracattan daha fazla olmuştur. Bu durumda ABD her sene düzenli olarak dış ticaret açığı vermektedir. Örneğin 2002’de 466 milyar dolar, 2008’de 816 milyar dolar, 2012’de ise 728 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir.

ABD’NİN TÜRKİYE İLE TİCARETİ

ABD’nin Türkiye’den yaptığı ithalatta genel olarak yükseliş görülmektedir. 2002 yılında 3 milyar 515 milyon dolar olan ithalat 2004’te 4 milyar 933 milyon dolar, 2006’da ise 5 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu noktadan sonra ithalat miktarları inişli çıkışlı bir grafik izlemektedir. 2007’de ithalat 4 milyar 600 milyon dolara düşmüş, 2008’de 4 milyar 641 milyon dolara çıkmış, 2009’da tekrar düşerek 3 milyar 661 milyon dolar seviyesine gerilemiş, 2010’da 4 milyar 206 milyon dolara, 2011’de 5 milyar 219 milyon dolara, 2012’de de 6 milyar 284 milyon dolara çıkmıştır.

ABD’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatta da dönemsel değişiklikler yaşanmıştır. 2002 yılında 3 milyar 112 milyon dolar olan ihracat 2003’te 2 milyar 900 milyon dolara düşmüş ancak 2004’te 3 milyar 362 milyon dolara yükselmiştir. 2008’de 9 milyar 958 milyon dolara çıkan ihracat miktarı, küresel kriz nedeniyle 2009’da 7 milyar 94 milyon dolara düşmüş ancak ertesi yıl toparlanarak 10 milyar 545 milyon dolara yükselmiştir. 2011’de 14 milyar 657 milyon dolar olan ihracat 2012’de ise 12 milyar 527 milyon dolarda kalmıştır.

ABD’NİN DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HALI TİCARETİ

ABD halı ihracatı ve ithalatında da dünya çapında önemli bir konumdadır. ABD’nin 2002-2012 arasında küresel ölçekte yaptığı halı ithalatıyla ilgili şu verilere ulaşılmaktadır:

ABD’nin halı ithalatı 2002’den 2006’ya kadar düzenli olarak artmıştır. 2002’de 1 milyar 535 milyon dolar, 2003’te 1 milyar 667 milyon dolar, 2004’te 1 milyar 838 milyon dolar, 2005’te 1 milyar 999 milyon dolar, 2006’da ise 2 milyar 133 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 2007’de ufak bir azalmayla 2 milyar 116 milyon dolara düşülmüş, 2008’de 1 milyar 914 milyon dolara 2009’da ise 1 milyar 486 milyon dolara inilmiştir. 2010’da yeniden yükseliş trendine girilmiş ve bu yılda 1 milyar 742 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011’de bu rakam 1 milyar 917 milyon dolara, 2012’de ise 2 milyar 42 milyon dolara yükselmiştir.

ABD’nin toplam halı ihracatında ise 2008/2009 dönemindeki küresel kriz hariç genel bir yükseliş trendi görülmektedir.

2002’de 709 milyon dolar olan ihracat 2008’de 1 milyar 112 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu noktadan sonra ciddi bir azalışla 2009’da 857 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2010’da 1 milyar 5 milyon dolarlık, 2011’de 1 milyar 76 milyon dolarlık, 2012’de ise 1 milyar 105 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

ABD’nin en çok halı ithalatı yaptığı ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan, Çin, Türkiye, Kanada, Mısır, Belçika, Pakistan, Güney Kore, Hollanda ve Nepal’dir. 2012 rakamlarına göre bu ülkelere yapılan ithalat rakamları şu şekildedir.

Görüldüğü gibi ABD’nin halı ithal ettiği ülkelerin başında açık farkla Hindistan ve Çin gelmektedir. 2012 yılında Hindistan’dan 596 milyon dolarlık, Çin’den ise 516 milyon dolarlık halı ithal edilmiştir. Ayrıca Türkiye de 3. sıradadır. 2012’de Türkiye’den 189 milyon dolarlık halı alımı yapılmıştır.

ABD’nin en çok halı satışı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke ise sırasıyla Kanada, Meksika, Avustralya, Birleşik Krallık, Çin, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Hindistan, Brezilya ve Singapur’dur. 2012 verilerine göre ihracat rakamları şu şekildedir:

Görüldüğü gibi ABD, halı ihracatının çok büyük bir kısmını Kanada’ya yapmaktadır. 2012’de Kanada’ya 686 milyon dolarlık halı ihraç etmiştir. Meksika, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerle yapılan ihracatla Kanada’ya yapılan satış arasında ciddi farklılık vardır. Meksika’ya 95 milyon dolar, Avustralya’ya 33 milyon dolar, Birleşik Krallığa ise 23 milyon dolarlık halı ihracatı yapılmıştır. 2012 verilerine göre ABD’nin halı ihraç ettiği ülkeler arasında Türkiye 21. sıradadır. Türkiye’ye yapılan ihracat 5 milyon dolar seviyesindedir.

ABD’NİN TÜRKİYE İLE HALI TİCARETİ

ABD’nin halı ithal ettiği ülkeler arasında Türkiye 3. sırada yer almaktadır. 2002’de Türkiye’den 33 milyon dolarlık halı ithal eden ABD, 2007’de bu ithalatı 96 milyon dolara kadar çıkarmıştır. Yaşanan küresel kriz sebebiyle 2008’de ithalatta düşüş yaşanmış ve ABD Türkiye’den 86 milyon dolarlık halı ithal etmiştir. 2009’da bu rakam 76 milyon dolara kadar düşmüştür. 2010’da ise ithalatta artış yaşanmış ve ABD ülkemizden 120 milyon dolarlık halı satın almıştır. 2011’de bu rakam 156 milyon dolar, 2012’de ise 189 milyon dolar olmuştur.

ABD’nin halı ihraç ettiği ülkeler arasında ise Türkiye oldukça gerilerde yer alıp 21. sıradadır. Örneğin 2002 yılında ABD, Türkiye’ye 5 milyon dolarlık halı ihraç etmiş, 2008 yılında ise bu rakam 10 milyon dolara kadar çıkabilmiştir. Küresel kriz sebebiyle bu tarihten sonra ihracatta gözle görülür bir azalma yaşanmış ve 2009’da ABD’nin ülkemize halı ihracatı 5,4 milyon dolar, 2010’da 5,5 milyon dolar, 2011’de 5,3 milyon dolar ve 2012’de 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıda ABD’nin Türkiye’ye yaptığı halı ihracatının ve Türkiye’den yaptığı halı ithalatının karşılaştırılmalı bir tablosu bulunmaktadır:

ABD’DE HALI SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ

carpet-tiles-layoutABD’de halı sektörü 1700’lü yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Her ülkede olduğu gibi burada da ilk olarak el yapımı halılar üretilmiş ancak zamanla halı üretim tesisleri kurulmaya başlanmıştır. 1834 yılında 20 halı fabrikası varken, 1850’lerde bu sayı 116’ya çıkmıştır. 1870’lerde fabrika sayısı 215, çalışan sayısı ise 12000 olmuştur.

Amerikalılar 1800’lü yıllarda daha çok kötü görünüşlü tahta yer kaplamalarının üzerini örtmek için duvardan duvara halı satın almayı tercih etmişlerdir. Ancak vernikli yer kaplamalarının yaygınlaşmasıyla duvardan duvara halı yerini büyük oranda parça halıya bırakmıştır.

1839 yılında ise modern halı üretiminin en önemli isimlerinden biri sayılan ve “modern halı endüstrisinin babası” olarak adlandırılan Erastus Bigelow, dokuma tezgâhı teknolojisi ile halı üretiminde büyük bir artış yaşanmasını sağlamıştır. Bu döneme kadar üretilen halılar sanatsal niteliklere sahip, yüksek kaliteli ve yüksek masraflı olarak değerlendirilmekteydi. Bigelow’un keşfi halı üretimini hızlandırmış ve bu sektörü daha karlı bir hale getirmiştir. Özellikle 1870’lerle birlikte bu teknoloji sayesinde yüksek kaliteli halılar, yüksek miktarlarda üretilmeye başlanmıştır. 1920’lerde ise sektör oldukça üst bir seviyede üretim yapar hale gelmiştir. Ancak tüm dünyayı etkileyen 1930 ekonomik buhranı halı üretimini de vurmuş, 2. Dünya Savaşı dönemindeyse, tıpkı 1. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi, pek çok halı fabrikası savaşta faydalı olabilecek tekstil materyallerinin üretilmesi için kullanılmaya başlanmıştır.

Savaşın ardından ise halı üretiminde yeniden artış sağlanmıştır. 1968 yılına gelindiğinde ABD’de toplam halı üretiminin 400 milyon metrekare olduğu görülmektedir. 1951’de bu sayının 6 milyon metrekare olduğu göz önüne alınırsa, gelişimin ne kadar çarpıcı olduğu anlaşılacaktır.

Halı üretiminde kullanılan materyaller de zamanla değişim geçirmiştir. ABD’de uzun yıllar boyunca halı üretiminde yün kullanılmış ancak zamanla sentetik iplikler de piyasada kendilerine yer bulmaya başlamışlardır. 1960’larda ise naylon ve akrilik iplikler halı üretiminde en çok tercih edilen ürünler haline gelmiştir. 21. yüzyıl başında halı üretiminde kullanılan ipliğin %67,8’i naylon, %22,2’si polipropilen, %9,4’ü polyester iken sadece %0,6’sı yündür.

Bu süreçte “tuft halı” (tufted carpet) denen halı türü piyasaya hâkim olmaya başlamıştır. Bugün itibariyle ABD’de üretilen halıların %95’i tuft yöntemi ile imal edilmektedir. 1950’de bu oran sadece %10’dur.

1960’lar halı üretiminin ABD’de altın yıllarıdır. Fiyatlar hızla düşerken, halı satışları da büyük oranda artmıştır. 1960’larda halı sanayisi ABD’nin en hızlı büyüyen 4. sanayisi olmuştur. Bunda “tufting” metodunun geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve ekonomik olmasının da etkisi vardır.

Bu süreçte halının toplumsal tabakalar açısından kullanımı da değişmiştir. Önceleri lüks bir meta olarak görülen ve gelir düzeyi yüksek ailelerin tercih ettiği halı ürünleri zamanla orta sınıfın da tercih ettiği ürünler arasına girmiştir.

1981/1982 döneminde ABD’de yaşanan ekonomik krizse halı üretimini olumsuz yönde etkilemiş, ekonomik resesyon etkisini gösterdikçe halı sanayisi de küçülmeye başlamıştır.

1980’ler ve 1990’larda Ronald Reagan, George H. Bush ve Bill Clinton yönetimlerinde ekonomi canlanmış, piyasalar hareketlenmiştir. Ancak 21.yüzyıl başlarında, ABD’de etkili olan ekonomik durgunluk nedeniyle halı sanayisinin büyüme hızında bir azalma göze çarpmıştır. Buna ek olarak 11 Eylül saldırıları ve 2. Irak Savaşı’nın yarattığı endişe sonucu halı tüketimi gittikçe azalmıştır. Zira halı, tüketimi hayati olan bir ürün değildir ve ekonomik belirsizlik ortamında halı satın almak tüketici için çok da gerekli olmayabilir. Ayrıca 2009/2010 dönemindeki mortgage krizi de konut piyasalarını, dolayısıyla da halı sanayisini etkilemiştir. Ancak son yıllarda ABD ekonomisindeki genel iyimser havanın, halı sanayisini de olumlu etkilemesi beklenmektedir.

Bugün itibariyle ise ABD, dünya halı üretiminde en önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkede son derece köklü olan dört firma halıcılık faaliyetlerini yönlendirmektedir. Bunlar Shaw, Mohawk, Beaulieu ve Interface’dir. Bu dört firma, Amerikan pazarının %80’ini kontrolleri altında tutmaktadır. Shaw, Mohawk ve Beaulieu, daha çok özel konutlarda kullanılan halı üretiminde bulunurken Interface büyük oranda, ev dışı, ofis türü yerlerde kullanılan halı üretimini gerçekleştirmektedir.

2013 rakamlarına göre Shaw yıllık 4 milyar dolarlık satış yapmakta ve şirketin 25000 çalışanı bulunmaktadır. Mohawk’ın yıllık satışı 5,7 milyar dolarken çalışan sayısı da 25100’dür. Beaulie’nun yıllık satışı 1 milyar dolar ve çalışan sayısı 4500 iken Interface’in yıllık satışı 932 milyon dolar ve çalışan sayısı 3277’dir.

ABD’de halı üretiminin merkezi Georgia eyaletidir. Burası gerek pamuk tarlalarına gerekse su kaynaklarına yakın olması nedeniyle ABD’de halı sektörünün ilk ortaya çıktığı dönemden beri bir merkez konumundadır. Pek çokları Georgia’yı “Dünyanın Halı Başkenti” olarak tanıtmaktadır. Bu yönüyle Georgia, ülkemizdeki Gaziantep’e benzemektedir.

ABD dünya halı üretiminin %45’ini karşılarken bu üretimin %80’i Georgia’daki halı fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. ABD’de faaliyet gösteren en büyük 14 firmanın 7’si Georgia’daki üretim tesislerinde halı imal etmektedir.

ABD kendi ürettiği halıyı büyük oranda iç piyasada tüketmektedir. Örneğin 1990’ların başında ABD tek başına dünya halı tüketiminin yarısını gerçekleştirmekteydi. Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ABD, bugün itibariyle halı ihracatı ve ithalatında da dünya çapında önde gelen bir ülke konumundadır.

ABD’DE HALICILIĞIN YENİ BOYUTU: ÇEVREYE DUYARLILIK

Son yıllarda tüm dünyada çevreci hareketin gelişmesiyle birlikte çeşitli sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketler de daha “çevre dostu” politikalar üretmeye başlamışlardır. ABD merkezli halı firmaları da bu konuda diğer sektör ve firmalara liderlik yapmaktadırlar.

21.yüzyılın başından itibaren halı firmaları çevreyi korumak konusunda son derece hassas şekilde hareket etmeye başlamışlardır. Örneğin “Carpet and Rug Institute” Başkanı Werner Braun, ABD’deki sanayi kolları içinde Kyoto Protokolü’nün gereklerini karşılayan tek sektörün halı sektörü olduğunu ifade etmektedir. Braun’a göre halı üreticileri 1990 yılına göre %40 fazla üretim yapmakta ancak karbon emisyonları 1990 yılındaki seviyenin altında kalmaktadır.

Interface firması da %100 geri dönüştürülebilir materyaller kullanacaklarını ve 2020 yılı itibariyle çevreye verdikleri zararı tamamen ortadan kaldırmayı planladıklarını ilan etmiştir. Diğer büyük firmaların da benzer vaatleri bulunmaktadır.

Ayrıca bu konuya dikkat çekmek için CARE (Carpet America Recovery Effort) adlı bir kuruluş da oluşturulmuş ve halı üretimi sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bugün sektörün önde gelen firmaları geri dönüştürülebilir maddelerle halı üretmeye çalışmakta ve üretim süreci sırasında ortaya çıkan atıkları da yeni ürünler imal etmekte kullanmaktadır.

SONUÇ

Amerika Birleşik Devletleri, bugün itibariyle dünyanın ekonomik anlamda en güçlü devletidir. Her ne kadar küresel krizler dönemsel olarak ABD’yi etkilese de Amerikan ekonomisi dünyanın zirvesindeki yerini korumayı başarmaktadır.

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi ABD, halı sektöründe de dünya ticaretine yön vermektedir. 2013 itibariyle ABD halı ithalatında ve ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır.

ABD’de üretim büyük oranda Georgia eyaletinde 4 büyük şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. Georgia eyaleti halı üretiminin dünyadaki en büyük merkezlerindendir ve bu dört şirket (Shaw, Mohawk, Beaulieu ve Interface) halı üretimi ve ticaretinde belirleyici rol oynamaktadır.

ABD, Türkiye’nin politik anlamda önemli bir müttefiki olduğu gibi aynı zamanda vazgeçilmez bir ekonomik partneridir. Nitekim ABD’nin halı ithal ettiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.

Küresel ekonomik şartlar, son dönemde iyileşme emareleri göstermektedir. ABD ekonomisi de gittikçe daha iyi bir seviyeye gelmektedir. Euro Bölgesi’ndeki kriz yayılmadığı ve küresel ekonomi istikrarını koruduğu, Türkiye de siyasal ve ekonomik krizler yaşamadığı sürece ABD, Türk halı ihracatçıları için önemli bir pazar olma özelliğini koruyabilecektir.

KAYNAKÇA

Akşam Gazetesi, “ABD’nin Büyüme Hızı Tahmin edilen Rakamlara Ulaşamadı”, 26 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.aksam.com.tr/ekonomi/abdnin-buyume-hizi-tahmin-edilen-rakamlara-ulasamadi/haber-199910 alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Answer.com, “Interface Inc.”, alındığı yer: http://www.answers.com/topic/ interface-inc, alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Associated Press in Washington, “US Economy Growing at Faster Rate than Estimated but Recovery is Still Sluggish”, The Guardian, 28 Mart 2013, alındığı yer: http://www.guardian.co.uk/business/2013/mar/28/us-economy-grows-faster-rate alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Beaulieu of America, “Leading by Example”, alındığı yer: http://www.blissflooring.com/bliss/about/beaulieu/beaulieu/floor-covering.aspx alındığı tarih 30 Nisan 2013

Christina Bergmann ve Ahmet Günaltay, “ABD Ekonomisinden İyi Haber”, 04 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.dw.de/abd-ekonomisinden-iyi-haber/a-16718708 alındığı tarih 30 Nisan 2013

Dominic Rushe, “US Economic Growth Quickens but Misses Forecasts as Cuts Kick in”, The Guardian, 26 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.guardian.co.uk/business/ 2013/apr/26/us-economy-growth-gdp-forecasts alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Euro News, “ABD İstihdam Artışı Mart Ayında Dibe Vurdu”, 05 Nisan 2013, alındığı yer: http://tr.euronews.com/2013/04/05/abd-istihdam-artisi-mart-ayinda-dibe-vurdu/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Euro News, “ABD’de İşsizlik Başvuruları Son Dört Ayın Zirvesinde”, 04 Nisan 2013, alındığı yer: http://tr.euronews.com/2013/04/04/abd-de-issizlik-basvurulari-son-dort-ayin-zirvesinde/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Euro News, “Amerikan Ekonomisinde Zayıf Büyüme”, 28 Mart 2013, alındığı yer: http://tr.euronews.com/ 2013/03/28/amerikan-ekonomisinde-zayif-buyume/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Euro News, “IMF Küresel Ekonomi için Büyüme Tahminini Aşağıya Çekti”, 16 Nisan 2013, alındığı yer: http://tr.euronews.com/2013/04/16/imf-kuresel-ekonomi-icin-buyume-tahminini-asagiya-cekti/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Halı Online, “ABD Halı Sanayii”, 09 Nisan 2012, alındığı yer: http://www.halionline.net/haber.php?ID=368 alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Highbeam Business, “Carpets and Rugs”, alındığı yer: http://business.highbeam.com/industry-reports/textiles/carpets-rugs alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Jerry Grillo, “State of Georgia is the Carpet Maker to the World”, Temmuz 2006, alındığı yer: http://www.asgi.us/ 183/the-us-carpet-industry-80-is-within-the-state-of-georgia.html alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Leah Schnurr, “Strong Start to 2013 not Going to Last for U.S. Economy: Reuters Poll”, Reuters, 11 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.reuters.com/article/2013/04/11/us-economy-usa-poll-idUSBRE93A0K020130411 alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Matthew Spieler, “State of the Carpet Industry: Category ‘Stable’ as Market Share Gains Continue”, Floor Covering News, 27 Eylül 2010, alındığı yer: http://www.fcnews.net/2010/09/state-of-the-carpet-industry-category-stable-as-market-share-gains-continue/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Para&Borsa, “ABD Ekonomisi”, 25 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.paraborsa.net/i/abd-ekonomisi-halk-yatirim-25-04-2013/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Para&Borsa, “ABD Sanayi Verileri”, 15 Nisan 2013, alındığı yer: http://www.paraborsa.net/i/abd-sanayi-verileri-nisan-2013/ alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Randall L. Patton, “Carpet Industry”, 20 Ekim 2003, alındığı yer: http://www.georgiaencyclopedia.org/nge/Article.jsp?id=h-1017 alındığı tarih: 30 Nisan 2013

TC Ekonomi Bakanlığı, “Ekonomik Görünüm”, Ankara, Nisan 2013, www.ekonomi.gov.tr/files/Ekonomik_Gorunum.ppt

The Carpet and Rug Institute, “The History of Carpet”, alındığı yer:

http://www.carpet-rug.org/

about-cri/the-history-of-carpet.cfm#

alındığı tarih: 30 Nisan 2013

U.S. Department of Commerce, “International Trade Administration”, alındığı yer: http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx alındığı tarih: 30 Nisan 2013

Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailtumblrRedditDiggStumbleUponflattrbuffer