HER LEKENİN TEMİZLİĞİ İÇİN BİR FORMÜL BULUNDU

Halınız ilk gün­kü gö­rü­nü­mü­nü za­man için­de kay­be­der. Bu gün­de­lik kul­lanımdan kay­nak­la­nan ge­çi­ci bir kir­len­me ve­ya doğ­ru yön­tem­le­rin uy­gu­lan­ma­masından kay­nak­la­nan kalıcı bir ha­sar­dan ötü­rü ola­bi­lir. Ne şe­kil­de olur­sa ol­sun gün­de­lik kul­lanım es­nasında halılar­da çe­şit­li le­ke­le­rin oluş­ması do­ğaldır. Önem­li olan han­gi le­ke­nin nasıl te­miz­le­ne­ce­ği ko­nu­sun­da ye­ter­li bil­gi­ye sa­hip ol­maktır. İş­te 12 zor­lu le­ke­ye karşı 12 farklı te­miz­le­me yön­te­mi…

HER LEKENİN TEMİZLİĞİ İÇİN BİR FORMÜL BULUNDU

Halı te­miz­li­ğin­de bir­takım le­ke yok et­me öne­ri­le­rin­de bu­lun­ma­dan ön­ce şu­nu be­lirt­mek ge­re­kir; halınızın öm­rü­nü uzat­mak is­ti­yor­sanız halı ke­sin­lik­le dü­zen­li ola­rak va­kum­lan­malıdır. Dü­zen­li va­kum­la­ma halınızın yü­ze­yin­de­ki kir ta­ne­cik­le­ri­nin za­man için­de de­rin­le­re nü­fuz ede­rek kalıcı ve de­rin le­ke­ler oluş­tur­masını ön­le­ye­rek za­manında yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­caktır. Böy­le­lik­le cid­di pa­ra­lar har­ca­ya­rak satın aldığınız de­ğer­li halılarınız ilk gün­kü gö­rü­nüm­le­ri­ni ko­ru­mayı sür­dü­re­cek­tir. Va­kum­la­ma iş­le­min­de önem­li bir di­ğer ko­nu ise halı yü­ze­yi­ni ze­de­le­me­den yalnızca kir­le­rin alınmasını sağ­la­ya­cak uy­gun apa­ratın kul­lanılması ola­caktır. Bu­nun yanında ba­zen fırça apa­ratıyla ulaşıla­ma­ya­cak kir­ler her ne ka­dar gö­rü­nür­de bir kir bırak­mamış gi­bi gö­rün­se de halının de­rin­le­ri­ne nü­fuz ede­rek kalıcı kir ve le­ke olu­şu­mu­na ne­den olur. Bu açıdan da­ha de­rin­le­re te­mas ede­bi­le­cek apa­rat­ları kul­lanın. Halının püs­kül­le­ri var­sa, bu­na dik­kat ede­rek ona gö­re bir va­kum­la­ma yapın. Her ne şe­kil­de olur­sa ol­sun va­kum­la­ma iş­le­mi­ni dik­kat­li yap­mayı unut­mayın. Halınız kalın do­ku­luy­sa ve va­kum­la­ma­dan kay­nak­la­nan iz­le­ri bir di­ğer de­yiş­le göl­ge­len­me­yi yok et­mek is­ti­yor­sanız, o za­man tek bir yön­de va­kum­la­ma iş­le­mi­ni ger­çek­leş­tir­me­niz doğ­ru ola­caktır. Da­ha son­ra halı yü­ze­yi­ni eli­niz­le düz­leş­tir­me­yi unut­mayın. Böy­le­lik­le halı yü­ze­yin­de her­han­gi bir göl­ge­len­me ol­ma­ya­caktır.

Halınızı yü­ze­yin­de be­li­ren san­dal­ye, ma­sa, seh­pa ve kol­tuk ayak­larından kay­nak­la­nan iz ve çu­kur­laş­ma­ları da mo­bil­ya­larınızı yer­le­ri­ni za­man za­man de­ğiş­ti­re­rek yok ede­bi­lir­si­niz. Böy­le­lik­le halının yıpran­ma oranını azaltır her par­çanın da­ha eşit şe­kil­de es­ki­me­si­ni sağ­lamış olur­su­nuz. Ayrıca halının kir­len­me oranı faz­la olan alan­larını da müm­kün ol­du­ğun­ca sık te­miz­le­me­niz­de fay­da vardır.

Kir ve le­ke­ye karşı ko­ru­ma; ilk yardım:
Hiç kim­se de­ğer­li boş za­man­larını halı te­miz­li­ğiy­le ge­çir­mek is­te­mez. Halıda­ki le­ke ve kir­le­ri te­miz­le­mek için ge­çi­ri­len za­man kaybını ön­le­mek ka­dar yıpran­ma ve kir­len­me­ye karşı önem­li bir yön­tem de dışarıda gi­yi­len ayak­kabıların müm­kün ol­du­ğun­ca ev içe­ri­sin­de gi­yil­me­me­si­ni sağ­la­maktır. Eve gi­riş­te ayak­kabıların çıkarılması ve­ya kapı önü pas­pas­larının kul­lanılması bu an­lam­da ön­lem ola­rak alına­bi­lir. Kapı gi­riş­le­rin­de kul­lanıla­cak pas­pas­lar hem kir­len­me­yi azal­ta­cak hem de hij­yen sağ­la­ya­caktır. Unu­tul­ma­ması ge­re­ken bir di­ğer nok­ta da gi­riş­ler­de kul­lanılan bu pas­pas­ların müm­kün ol­du­ğun­ca yıka­na­bi­lir özel­lik­te ol­ma­ları ge­rek­ti­ği­dir.

Gü­ze­lim halınızın üze­ri­ne her­han­gi bir sıvının dö­kül­me­si du­ru­mun­da ön­ce­lik­le yap­manız ge­re­ken şey, dö­kü­len sıvı faz­lalığını bir­kaç kat hav­lu pe­çe­te yardımıyla al­mak ola­caktır.

İlk yardım ni­te­li­ğin­de­ki bu iş­le­min ardından bir mik­tar sey­rel­til­miş sıvı el de­ter­janı ve te­miz bir bez yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni le­ke yok ola­na dek tam­pon­layın. Pe­ki, han­gi le­ke­ye ne tür bir te­miz­le­me yön­te­mi uy­gu­lan­malıdır? ‹ş­te bir di­zi le­ke ve uy­gun te­miz­le­me me­tod­ları…

12 FARKLI LEKE TEMİZLİĞİ

temizlik2Do­ma­tes ve sos le­ke­le­ri­nin te­miz­len­me­si:
Spa­get­ti so­su ve­ya do­ma­tes çor­bası gi­bi do­ma­tes bazlı halı le­ke­le­ri­ni te­miz­ler­ken %3 hid­ro­jen pe­rok­sit ve­ya ok­si­jen içe­ren sıvı fer­ment de­ter­jan kul­la­na­bi­lir­si­niz. Halıda­ki le­ke­le­ri yok et­me­ye çalışırken, her za­man halının çok faz­la göz­le gö­rül­me­yen bir kısmında bu uy­gu­la­mayı yap­mayı akıldan çıkar­mayın. Te­miz­le­yi­ci­yi uy­gu­ladıktan son­ra, bir­kaç da­ki­ka le­ke­nin üze­rin­de bırakın, ardından te­miz suy­la du­ru­layın. Her za­man bir ku­rut­ma kağıdı ile ku­ru­ta­rak le­ke­le­ri halıdan alın, ama as­la sürt­me­yin. Böy­le­lik­le halı el­yafı za­rar gör­me­miş olur. Le­ke­ye yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar­da dai­ma dışar­dan içe­ri doğ­ru ha­re­ket edin. Böy­le­lik­le le­ke­nin da­ha faz­la ala­na dağılmasını ön­le­miş olur­su­nuz.

Sakız le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Sakız halı yü­ze­yin­de yapışkan bir kir bırakır. Sakızdan kay­nak­la­nan bu tip le­ke­ler ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­yin. Çün­kü te­miz­len­me­si ve halı yü­ze­yin­den yok edil­me­si aslında ol­duk­ça ko­laydır. Bu tip yapışkan kir­ler ya bel­li fir­ma­ların sprey te­miz­le­yi­ci­le­ri ve­ya her­han­gi bir yağlı te­miz­le­yi­ci­ler­le ko­laylıkla yok edi­lir. Önem­li olan halının yü­ze­yi­ne yapışmış ve ku­ru­muş bu sakız ta­ne­cik­le­ri­nin yu­mu­şa­masını sağ­la­maktır. Ardından so­dalı su yardımıyla te­miz bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne bastırmak ve bir­kaç da­ki­ka bek­let­mek ye­ter­li ola­caktır. Bu iş­le­min ardından le­ke yok edil­di­ğin­de hiç kim­se bu yü­zey­de ön­ce­den sakız le­ke­si bu­lun­du­ğu­na inan­ma­ya­caktır.

Yağ le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Yağ le­ke­le­ri de ayrı bir dert­tir. Halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek için şu yön­te­mi uy­gu­la­mayı de­ne­yin; yağlı le­ke ya da le­ke­le­rin üze­ri­ne bir ge­ce ön­ce­sin­den so­da ve­ya mısır ni­şas­tası uy­gu­layın. Va­kum­la­manın ardından, yağın emi­li­mi sağ­lanır. Eğer bu uy­gu­la­manın ardından ha­la le­ke ve kalıntı yok edil­me­diy­se, le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne bir bez yardımıyla sir­ke uy­gu­layın. Yağ le­ke­le­ri­ni çöz­mek üze­re özel ola­rak for­mü­le edil­miş bir sıvı bu­laşık de­ter­janı halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni yok ede­cek­tir. Bu­nun için de yarısı de­ter­jan yarısı su do­lu bir so­lüs­yo­nu le­ke­nin üze­ri­ne di­rekt sprey­le­me yön­te­miy­le uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Ardından hav­lu pe­çe­te ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke kay­bo­la­na dek si­le­bi­lir­si­niz. Da­ha son­ra du­ru­la­mak için nem­li bir sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni si­lin.

Şu­rup ve ben­ze­ri yapışkan le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:
Her­han­gi bir pas­ta, kek şu­ru­bu ve­ya re­çe­lin halıya dö­kül­me­si tam bir ka­bus­tur. Bu yapışkan dö­kün­tü da­ha da de­rin­le­re halı el­yafının içi­ne nü­fuz eder­se da­ha da bü­yük fe­la­ket olur. Bu tarz şe­ker­li ve yapışkan sıvı le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de, bir çay kaşığı bu­laşık de­ter­janını bir çay kaşığı ılık suy­la karıştıra­rak bir so­lüs­yon el­de edin. Bu sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne sprey­le­ye­rek uy­gu­la­ya­ca­bi­le­ce­ği­niz bir şi­şe­ye ko­yun. Sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne dök­tük­ten son­ra kağıt hav­lu ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke­nin üs­tü­nü si­lin. Bu uy­gu­la­manın da ardından le­ke­nin üze­ri­ni yapışkan ve sa­bun­lu kalıntıyı halıdan yok et­mek amacıyla te­miz suy­la si­lin.

Şa­rap le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Şa­rabın ta­nen içer­me­si ne­de­niy­le şa­rap le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si ba­zen çok zor­dur. Halıda­ki kırmızı ve be­yaz şa­rap le­ke­le­ri­ni yok et­mek için bazı ba­sit so­lüs­yon­lar vardır. Ör­ne­ğin, eğer halıya kırmızı şa­rap dö­kül­düy­se, le­ke­nin üze­ri­ne der­hal bir bar­dak be­yaz şa­rap dö­kün. Be­yaz şa­rap kırmızı şa­rabı et­ki­siz kıla­cak, böy­le­lik­le le­ke kay­bo­la­caktır. Be­yaz şa­rap­tan kay­nak­la­nan le­ke­le­ri ise bir mik­tar sir­key­le bastırmanız ye­ter­li ola­caktır. Her iki le­ke­yi yok et­me me­tot­ları da beş da­ki­ka­dan az bir za­manı alır.

Üzüm su­yu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Şa­rap­ta ol­du­ğu gi­bi üzüm su­yun­da­ki ta­nen­ler le­ke­nin halıdan çıkarılmasını zor­laştırır.
Ko­yu bir mor le­ke­nin ver­di­ği gö­rü­nüm ol­duk­ça ür­kü­tü­cü bir o ka­dar da zor­dur. An­cak so­dalı su bu ko­nu­da im­dadınıza ye­ti­şir. Bir mik­tar so­dayı halının üze­ri­ne dö­kün ve kağıt hav­lu yardımıyla tam­pon­la­ma iş­le­mi yapın. Aynı şe­kil­de halıda­ki bu le­ke­nin yok edil­me­si için bir mik­tar sir­ke ve yu­mu­şak bir el de­ter­janı karışımı da işi­ni­zi gö­rür. Bu karışımı le­ke­nin üze­ri­ne ha­fif­çe bastıra­rak ve bir sü­re bu iş­le­mi tek­rar ede­rek halıda­ki le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.
Eğer ha­la le­ke­den iz var­sa bu de­fa nem­li te­miz bir be­zi kalıntının üze­ri­ne tam­pon­la­ya­rak uy­gu­layın.

Yağlı bo­ya le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halıda yağlı bo­ya­dan kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­si­ne iliş­kin her­han­gi bir kim­ya­sal mal­ze­me kul­lan­ma­dan ön­ce halının ilk etap­ta gö­rün­me­yen bir kısmında de­ne­me yap­manız fay­dalıdır.
Halının bu giz­li kısmı do­lap ve­ya mo­bil­ya­larınızın altında ka­lan bir kısmı ola­bi­lir. Böy­le bir uy­gu­la­ma halıya ol­du­ğun­dan da­ha faz­la ver­me­ni­zi ön­le­ye­cek­tir. Halıda­ki bu tip le­ke­le­ri yok et­mek için ilk etap­ta in­cel­til­miş ve az mik­tar­da bo­ya sö­kü­cü ti­ner kul­lanın. Ardından na­zik­çe le­ke kay­bo­la­na dek tam­pon­la­mayı sür­dü­rün. Eğer bu iş­lem işe ya­ramıyor ve­ya ti­ner bu­lun­mu­yor­sa o za­man ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­ri kul­lan­mayı de­ne­yin. Eğer bo­ya de­rin­le­re nü­fuz et­me­diy­se fark edil­me­ye­cek­tir, yü­ze­yin ha­fif­çe çırpılması bo­yanın yok edil­me­sin­de ye­ter­li­dir. Eğer tüm bun­ların hiç­bi­ri işe ya­ramıyor­sa, o za­man pro­fes­yo­nel halı te­miz­li­ği ya­pan şir­ket­ler­le ir­ti­ba­ta geç­me­niz ge­re­ke­cek­tir.

Yağlı le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:
Yağ içe­ren le­ke­le­rin halıdan çıkarıl-ması için yap­manız ge­re­ken ilk şey ön­ce­lik­le yağın bir şe­kil­de halıdan emi­li­mi­ni sağ­la­manız ola­caktır. Ka­bart­ma to­zu ve­ya mısır ni­şas­tası bu nok­ta­da iyi so­nuç ve­rir. Ön­ce­lik­le pud­rayı le­ke­nin üze­ri­ne bol mik­tar­da ser­pin ve bir ge­ce le­ke­nin üze­rin­de bırakın. Ardından pud­rayı va­kum­layın. Va­kum­la­nan alan­da­ki renk­ler­de bir sol­ma söz ko­nu­su ise le­ke­nin üze­ri­ni yu­mu­şak bir el de­ter­janı ve­ya yağ­la­ra karşı et­ki­li bir sıvı ça­maşır de­ter­janı ile sil­me­ye çalışın. Le­ke yok ol­du­ğun­da bu de­fa da te­miz nem­li bir bez ve­ya sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni sil­me­yi de­ne­yin.

Oje le­ke­si­nin temizlenmesi:
Oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de yalnızca ase­ton kul­lan­manız işe ya­rar. Bir mik­tar pa­muk ve­ya te­miz bir bez üze­ri­ne bir mik­tar ase­ton dö­kün ve le­ke kay­bo­la­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Tüm kalıntıları yok et­mek adına le­ke­nin üze­ri­ne bu kez te­miz su uy­gu­layın. Öze­lik­le oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de unut­mayın ki uy­gu­la­manın tam­pon­la­ma şek­lin­de yapılması son de­re­ce önem­li­dir. Sakın sürt­me­ye kalk­mayın, bu iş­lem oje­nin dağıla­rak le­ke­nin da­ha da ge­niş bir ala­na yayılmasına ne­den olur.

Çi­ko­la­ta le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halıda çi­ko­la­ta ve­ya kah­ve le­ke­si mey­da­na gel­diy­se, le­ke­li kısma sir­ke uy­gu­la­ması yap­manız ye­ter­li ola­caktır. Tam­pon­la­ma iş­le­mi­ni le­ke yok ola­na ka­dar tek­rar­ladıktan son­ra nem­li bir sün­ger ve­ya bez yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni du­ru­layın. Sir­ke­nin ko­ku­su si­zi ra­hatsız edi­yor­sa, halını-zı te­miz­le­mek için yu­mu­şak bir sıvı el de­ter­janını da le­ke te­miz­li­ğin­de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Te­miz bir bez üze­ri­ne sıvı bir el de­ter­janını dö­kün ve ha­fif­çe bastıra­rak le­ke­nin yok ol­masını bek­le­yin.

Uhu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Evin­de çe­şit­li ta­mi­rat­lar yap­mayı se­ven­ler­den­se­niz, ufak ka­za ve ak­si­lik­le­ri hiç bek­le­me­di­ği­niz bir an­da or­ta­ya çıka­bi­le­ce­ği­ne de tanık ol­muş­su­nuz­dur. Eğer böy­le bir ta­mi­rat ya­par­ken en sev­di­ği­niz halının üze­ri­ne yapışkan ve­ya uhu dö­kül­dü­ğün­de ne ya­parsınız? Ön­ce­lik­le bu gi­bi du­rum­lar­da as­la pa­ni­ğe kapılmayın. Aslında halı üze­rin­de olu­şan uhu le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek gö­rün­dü­ğün­den çok da­ha ko­laydır ve sanıldığının ak­si­ne çok az za­manınızı ala­caktır. Ön­ce­lik­le bu tip le­ke­ler­de uhu­nun dö­kül­me­si­nin he­men ardından mü­da­ha­le yapılması önem taşır. Uhu ne ka­dar ıslak ve ye­ni oluş­tuy­sa, halı üze­rin­den çıkarılması da o den­li ko­lay olur. Ön­ce­lik­le le­ke­nin üze­ri­ni ılık bir sün­ger­ler­le bastırın. Bu şe­kil­de da­ha faz­la uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar bu iş­le­mi sür­dü­rün. Ardından ılık sir­ke­ye bastırılmış bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne yer­leş­ti­rin ve le­ke­nin üze­rin­de yak­laşık yarım sa­at bek­le­tin. Bu iş­lem­den son­ra uhu bez­le si­lin­di­ğin­de ko­laylıkla yok ola­caktır. An­cak eğer uhu çok­tan ku­ru­muş­sa, o za­man bir bıçak ve­ya spa­tu­la yardımıyla halının le­ke­li kısmını ha­fif­çe kazıyın. Bu iş­le­mi da­ha faz­la sert­leş­miş her­han­gi bir uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar sür­dü­rün, o an­dan son­ra sir­ke­ye batırılmış hav­lu­yu le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Eğer tüm bu me­tot­ların hiç­bi­ri de le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­maz­sa, bu kez ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­rin­den bi­ri­ni kul­lanın. An­cak bu uy­gu­la­ma­dan ön­ce hem kul­lanıla­cak mad­de­nin hem de halınızın ürün ve kul­lanım kıla­vu­zu­nu iyi­ce göz­den ge­çir­dik­ten son­ra uy­gu­la­ma­ya baş­layın. Söz ko­nu­su mal­ze­me halınızda kul­lanıma uy­gun ise o za­man le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın.

Kah­ve le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halının üze­rin­de­ki kah­ve le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si aslında zor de­ğil­dir. Bu le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de le­ke­ye müm­kün ol­du­ğun­ca ça­buk mü­da­ha­le edil­me­si önem­li­dir.

Halının üze­rin­de le­ke­le­ri et­ki­li bir şe­kil­de yok edin. Önem­li olan le­ke­nin ola­bil­di­ğin­ce ça­buk mü­da­ha­le edi­le­rek yok edil­me­si­dir. Eğer bu şe­kil­de dav­ran­maz­sanız, kalıcı za­rar­ların olu­şu­mu­nu ön­le­ye­mez­si­niz. So­da ve­ya sir­ke ile le­ke yok ola­na ka­dar si­lin. Eğer ge­re­ğin­den faz­la bek­ler ve le­ke­nin yer­leş­me­si­ne ne­den olur­sanız le­ke­nin çıkarılması zor­laşır. Bu aşa­ma­da le­ke­yi yok et­mek için ku­ru te­miz­le­me so­lüs­yo­nu kul­lan­manız ge­re­kir. Le­ke yok ola­na ka­dar tam­pon­la­mayı sür­dü­rün.

Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailtumblrRedditDiggStumbleUponflattrbuffer